Datingcast ru quiz for dating violence

Posted by / 14-Dec-2017 12:39

Datingcast ru

Med andre ord har Stortinget gjennom menneskerettsloven gitt EMK status som “lex superior” overfor øvrig, alminnelig lovgivning – og slik sett fungerer det i praksis nesten som om menneskerettighetene var inntatt i Grunnloven.

Men bare nesten, fordi Stortinget i teorien kan oppheve både menneskerettsloven Norges tilslutning til EMK, gjennom et alminnelig flertallsvedtak.

Bouw de mooiste stad en creëer een zo efficiënt mogelijk economisch systeem!

Den mer komplette “katalog” med grunnleggende menneskerettigheter som vi blant annet finner i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), er imidlertid ikke inntatt i Grunnloven.

Som den norske stats konstitusjon, står Grunnloven over andre lover og bestemmelser som er gitt av Stortinget og/eller andre statsmyndigheter.

EMD har da full myndighet til å prøve om EMK er krenket i den enkelte sak, og slå det fast i dom, eventuelt også slik at staten kan dømmes til å betale vedkommende borger erstatning for krenkelsen.

Siden 1999 har EMK i tillegg vært inkorporert i norsk rett, som norsk lov, gjennom menneskerettsloven, med en uttrykkelig bestemmelse om at EMK har forrang foran annen norsk lov, dersom det skulle oppstå motstrid i den enkelte sak.

datingcast ru-42datingcast ru-42datingcast ru-56

For det første må forslag om å endre Grunnloven fremsettes i én stortingsperiode, og kan først stemmes over i neste stortingsperiode.